Polityka prywatności

SPIS TREŚCI

I. Podstawa prawna
II. Postanowienia ogólne
III. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, prowadzenia konta w sklepie oraz bezpośredniego kontaktu z Klientem
IV. Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter
V. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
VI. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych
VII. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
VIII. Pliki „Cookies”
IX. Postanowienia końcowe

 

I
PODSTAWA PRAWNA

Sklep internetowy: huntingpol – sklep myśliwski i outdoorowy dostępny pod adresem www.sklephuntingpol.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony przez HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, ul. Wierzbowa 5/5, 61- 853 Poznań, działa zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest firma HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 4811/2020, NIP 7542617893, REGON 301482440, email: huntingpol@op.pl, tel. +48 792 181 514, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
2) Wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnego na www.sklephuntingpol.pl

III

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE ORAZ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM

1) Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) adres e-mail
d) numer telefonu
e) nazwa firmy
f) NIP
2) W przypadku zamówień na produkty objęte regulacjami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (czyli np. broń czarnoprochowa, paralizatory, czy broń hukowa) dodatkowo zbierane są dane:
a) PESEL
b) seria i numer dowodu osobistego
c) seria i numer pozwolenia na broń
d) dane o innych uprawnieniach niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z polskim prawem.
3) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. Przelewy 24), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
4) Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.
5) Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać w dowolnym czasie używając przycisku “Usuń konto”.
6) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.
7) Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć dane z okienek i kliknąć przycisk “Zapisz zmiany”.
8) Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
9) Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcie umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.
10) Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

IV

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

1) Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę subskrypcji oraz w trakcie jej trwania.
2) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę subskrypcji Newslettera.
Przetwarzane dane to:
adres e-mail
3) Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: zamowienia@huntingpol.pl
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
5) Jako usługę uzupełniającą sklep może zaoferować usługę “Powiadom mnie o dostępności”. Klient może podać swój adres e-mail jeżeli chce otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu w danym momencie niedostępnego. Powiadomienie o ponownej dostępności wysyłane jest tylko jeden raz.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.

V

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1) Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:
a) adresy IP
b) unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies), gdzie możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach
c) typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
d) aktywność w witrynie www.sklephuntingpol.pl 
e) źródła odwiedzin
2) Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.
3) Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
4) Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.
5) Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.

VI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH

1) Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:
a) reagowanie na proces prawny
b) prawomocne żądania instytucji państwowych
c) zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń
2) Dane osobowe mogą być także przekazywane do:
a) Google
b) Przelewy 24 (w przypadku płatności dokonywanych za ich pośrednictwem)
c) Firmy kurierskiej DPD ( w przypadku wyboru tej opcji dostawy)
d) InPost ( w przypadku wyboru opcji dostawy w paczkomacie InPost
3) Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

VII

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: zamowienia@sklephuntingpol.pl
3) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII

PLIKI „COOKIES”

1) Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3) W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
4) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
5) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
6) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
7) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2) Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
c) Certyfikat SSL.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4) Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.
5) Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
6) Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 23 marca 2020 roku.