SPIS TREŚCI

§1Definicje
§ 2Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 
Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatność za towar
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Warunki sprzedaży broni na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie

§8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10Reklamacje
§ 11 Dane osobowe i prawa autorskie
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§ 13 Usługi nieodpłatne

§14Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacyjnego

§ 1

DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży (zamówić/ kupić towar) ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy huntingpol- sklep myśliwski i outdoorowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklephunting.pl

Sprzedawca – Katarzyna Szymańska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Huntingpol Katarzyna Szymańska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 4811/2010, NIP 7542617893, nr REGON 301482440, ul. Wierzbowa 5/5, 61-853 Poznań

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres do korespondencji: ul. Wierzbowa 5/39, 61-853 Poznań
 2. Adres e-mail: zamowienia@sklephuntingpol.pl
 3. Telefon: +48 797 872 555

§ 3

WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:                                                                                                                                                           a)Urządzenie z dostępem do Internet;                                                                                                                                                                                                                                     b)Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4

ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba, że w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 2. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.sklephuntingpol.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży pisemnie najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich niezbędnych do procesu realizacji zamówienia danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5

PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:                                                                                                                                            a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Alior Bank S.A.  o nr: 03 2490 0005 0000 4600 2956 4032                                            b) Za pośrednictwem platformy płatniczej – Przelewy 24                                                                                                                                                                                        c) Za pobraniem, tj. gotówką w PLN w momencie dostarczenia towaru do Kupującego                                                                                                                          d) poprzez zakup ratalny – Santander Consumer Bank Polska S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 24 godzin od chwili jego złożenia, a  towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony sklephuntingpol.pl lub telefonicznie pod numerem +48 797 872 555.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje standardowo w ciągu 3-10 dni roboczych od momentu ich przyjęcia oraz zapłaty ceny lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów oraz zapłaty ceny.
 4. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (art. 11-24 kc), lub w przypadku niektórych towarów osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat), a informacja o tym jest umieszczona jest w opisie towaru (wiatrówki, gaz pieprzowy, noże). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa ta nie jest wiążąca.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:                                                                                                                                                                                                                            a)w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;                                                                                      b)w przypadku płatności przelewem zwykłym na konto Sprzedawcy lub e-przelewem w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;                                                                                                                                                                                                                                                                                      c)w przypadku zakupu ratalnego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu kredytu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 8. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia droga mailową lub telefonicznie na podane w formularzu dane kontaktowe. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 9. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia Sprzedawca zwróci wpłacone środki pieniężne na konto Kupującego, z którego nastąpiła wpłata w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia anulacji.
 10. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej, zaznaczone w trakcie zamawiania produktu. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany decyzji co do wybory dokumentu sprzedaży.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie e-mailem na adres: zamowienia@sklephuntingpol.pl lub telefonicznie pod numerem +48 797 872 555.
 14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 15. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie na adres poczty podanej przy rejestracji/składaniu zamówienia bez rejestracji.

§ 7 

WARUNKI SPRZEDAŻY BRONI NA KTÓREJ POSIADANIE NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE

 1. Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:                                                                                          a)31 ust.1 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;                                                                                                                                                                                                                                                                                          b)13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej, każdy Klient dokonujący zakupu broni w Sklepie, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: zamowienia@sklephuntingpol.pl zdjęcia lub skan dowodu osobistego, w oparciu o który Sprzedawca będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne, a  tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcą wyłącznie w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym także realizacji złożonego zamówienia oraz wystawienia faktury lub paragonu. Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie w jakim, powyższe uprawnienia nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez Sprzedawcę (administratora danych osobowych) oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.
 2. Towar koncesjonowany jest dostępny wyłącznie w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia, a Kupujący jest zobligowany do dostarczenia  aktualnego pozwoleniem na zakup towarów objętych ww. koncesją.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ORAZ JEGO SKUTKI)

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru pod wskazany adres lub odbioru osobistego bez podania przyczyny zwrotu.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:                                                                                                                            a)Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.                                                                                                                                                                                                                                                b)Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą) lub korzystając z nieobowiązkowego druku: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, którego wzór znajduje się w dalszej części regulaminu, załączając wraz ww. oświadczeniem zakupiony towar oraz paragon fiskalny oraz kartę gwarancyjna, jeśli taka była dostarczona wraz z towarem.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru wraz z paragonem fiskalnym.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru i paragony, jeśli wraz z odstąpieniem od umowy towar ten i paragon nie zostały zwrócone.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wierzbowa 5/39, 61-853 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. W przypadku wymiany towaru, nie leżącej po stronie Sprzedawcy, koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa klient w obie strony. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia drogą mailową bądź telefoniczną.
 12. Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep, pokrywa Sprzedawca.

§ 9

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. przedmiotem świadczenia są dostarczane dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:                                                                                                                      a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;                                                                                                                                                                                                                                                                                    b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;                                                    c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;                                                                                                                                                                                                                                                            d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 4. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:                                                                           a)Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;                                                                                                                                                                                                                b)Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;                                                                                                                                            c)Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;                                                                                                                                                                                                                       d) Żądać usunięcia wady
 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wierzbowa 5/39, 61-853 Poznań.
 7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.
 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in  a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.                                                                                                                                                                                              b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.                                                                                                c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

§ 11

DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 4. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w Profilu użytkownika, a także usunięcia z bazy danych po zgłoszeniu chęci usunięcia na adres  e-mail: zamówienia@sklephuntingpol.pl. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach pr            a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)                                        b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)                                                                   c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 5. Klienci mogą przeglądać stronę internetową Sprzedawcy bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu należą do Sprzedawcy. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 7. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie sklephuntingpol.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami Sprzedawcy, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13

USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:                                                                                                                                           a) Formularz kontaktowy;                                                                                                             b) Prowadzenie Konta Klienta. 2.
 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni roboczych od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.